АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ І ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЗБІРНИКПро збірник

Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво» заснований у 1964 році. Зареєстрований у 2005 році (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 21.04.2005 КВ № 9784, видано Державним комітетом телебачення і радіомовлення України).

Науково-технічному збірнику “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” у 1979 р. присвоєний індекс ISSN 0365-8171 – Міжнародний стандартний номер періодичного видання. У 2019 році присвоєні індекси ISSN 2707-4080 (Online) та ISSN 2707-4099 (CD).

Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво» входить до Переліку наукових фахових видань України, наукові публікації в яких зараховуються за темою дисертації на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, і опубліковані до 12 березня 2020 року, галузь науки – технічні.

Збірник розміщено на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України.

Мова статей Збірника – українська, англійська. З третього випуску (1967 р.) по вісімдесятий (2011 р.) збірник видавався українською мовою. До 2018 року включно в Збірнику публікувалися статті також російською мовою.

Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво» видається за рішенням Вченої ради Національного транспортного університету.

Політика

Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво» дотримується політики відкритого доступу до опублікованого матеріалу, визнаючи пріоритетними принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями задля глобального суспільного прогресу.

Науково-технічний збірник призначений для науковців, працівників науково-дослідних інститутів, проектних і будівельних організацій, а також викладачів і студентів ВНЗ.

Головна мета збірника наукових праць – надання широким верствам наукової громадськості можливості обміну інформацією, висвітлення наукових досліджень результатів та науково-методичних розробок, в тому числі на міжнародному рівні, які відносяться до будівельно-транспортної інфраструктури.

Завданнями Збірника є розвиток наукових досліджень, які сприяють:

 • сталому розвитку транспортної інфраструктури;
 • впровадженню новітніх дорожньо-будівельних матеріалів і технологій у практику будівництва та експлуатаційного утримання автомобільних доріг;
 • підвищенню безпеки та надійності об’єктів транспортної інфраструктури, у тому числі об’єктів транспорту, які віднесені до критичної інфраструктури;
 • економічній ефективності процесів будівництва та експлуатаційного утримання об’єктів транспортної інфраструктури і пов’язаних із ними видів робіт;
 • захисту навколишнього середовища в межах впливу об’єктів транспортної інфраструктури;
 • підвищенню рівня менеджменту на підприємствах транспортної інфраструктури;
 • збалансованому підприємництву, торгівлі та біржовій діяльності в дорожній галузі.
Наукові тематики

Наукові тематики науково-технічного збірника «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво» окреслюють напрямами діяльності Національного транспортного університету в сфері транспортного будівництва і відповідають спеціальностям, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266):

У науково-технічному збірнику «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво» публікуються науково-теоретичні (аналітичні), науково-практичні (експериментально-дослідницькі) та оглядові публікації у таких галузях знань:

07. Управління та адміністрування (Спеціальності – 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність);
12. Інформаційні технології (Спеціальність – 124 Системний аналіз);
13. Механічна інженерія (Спеціальність – 133 Галузеве машинобудування (машини для будівництва транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів і виробів));
18. Виробництво і технології (Спеціальність – 183 Технології захисту навколишнього середовища);
19. Архітектура та будівництво (Спеціальності – 192 Будівництво та цивільна інженерія, 193 Геодезія та землеустрій, 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології).

Порядок оформлення та подання публікацій для оприлюднення

Рукопис публікації для оприлюднення подається безпосередньо до редакції науково-технічного збірника «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво» або на електронну адресу збірника: e-mail: avtodorogi-ntu@ukr.net.

При цьому матеріали та супроводжувальні документи адресується відповідальному редактору по спеціальності за якою подається стаття. Відповідальний редактор попередньо погоджує відповідність рукопису зазначеній спеціальності, та наявність наступних структурних елементів, а саме:

 • УДК;
 • інформаційні відомості про автора (авторів) - прізвище та ініціали, науковий ступінь ідентифікатор ORCID (у випадку колективної статті – автори у переліку подаються в алфавітному порядку);
 • основне місце роботи автора (авторів);
 • фото автора (авторів);
 • назва статті;
 • анотація (мовою статті) обсягом не менш як 1800 знаків;
 • ключові слова (мовою статті);
 • вступ, де окреслено постановку проблеми, актуальність обраної теми, аналіз останніх досліджень та публікацій, мету й завдання роботи;
 • виклад основного матеріалу дослідження і отриманих результатів;
 • висновки, де підведено підсумки роботи та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі;
 • список літератури;
 • назву публікації англійською мовою у випадку якщо мова публікації українська чи українською мовою у випадку якщо мова публікації англійська;
 • інформаційні відомості про автора/авторів англійською мовою у випадку якщо мова публікації українська чи українською мовою у випадку якщо мова публікації англійська – прізвище та ім’я, науковий ступінь ORCIDID;
 • анотація англійською мовою у випадку якщо мова публікації українська чи українською мовою у випадку якщо мова публікації англійська обсягом не менш як 1800 знаків;
 • ключові слова англійською мовою у випадку, якщо мова публікації українська або українською мовою у випадку якщо мова публікації англійська.

У випадку погодження відповідальний редактор направляє матеріали головному редактору науково-технічного збірника «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво» з пропозицією щодо прийняття рукопису до розгляду редакційною радою або проведення додаткового рецензування.

При безпосередній подачі рукопису публікації до редакції збірника, він надається в паперовому варіанті у двох примірниках, та в електронному вигляді надсилається на електронну адресу збірника: e-mail: avtodorogi-ntu@ukr.net. Електронний варіант статті повинен бути ідентичним з паперовим варіантом. Рукопис на кожній сторінці має бути підписаний всіма співавторами або їх відповідальним представником.

При подачі рукопису публікації на електронну адресу збірника, електронний лист надсилається з електронної пошти, яка вказана на сторінці ORCID автора публікації.

До рукопису додаються:

1) Супроводжувальний лист від автора, у випадку колективної праці - від відповідального представника, за встановленою формою. Супроводжувальний лист може надаватися як у паперовому вигляді, так і в електронному вигляді на електронну пошту збірника. У супроводжувальному листі необхідно зазначити назву спеціальності за якою подається стаття (073 «Менеджмент»; 075 «Маркетинг»; 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 124 «Системний аналіз»; 133 «Галузеве машинобудування» (машини для будівництва транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів і виробів)); 183 «Технології захисту навколишнього середовища»; 192 «Будівництво та цивільна інженерія»; 193 «Геодезія та землеустрій»; 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»).
2) Відомості про авторів за встановленою формою. Відомості про авторів необхідно подавати двома мовами – українською та англійською.
3) Рецензія на рукопис публікації від вченого, який має науковий ступінь і здійснює дослідження за спеціальністю, за якою подається публікація до збірника, а також має за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або має монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE). Рецензія на рукопис може надсилатися на електронну адресу збірника самим рецензентом з його електронної пошти, яка вказана на його особистій сторінці ORCID.
У випадку, якщо рукопис публікації не відповідає вимогам щодо оформлення та подання публікацій для оприлюднення у науково-технічному збірнику «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво», які зазначені у цьому Порядку, публікація до розгляду не приймається.

Редакційна колегія

Головний редактор: д-р техн. наук, проф. Савенко В.Я.
Заступники головного редактора: д-р техн. наук, проф. Славінська О. С., д-р техн. наук, проф. Батракова А.Г.
Відповідальний секретар: канд. техн. наук, проф., ст. наук. співр. Петрович В.В.
Відповідальні редактори: д-р екон. наук, проф. Бакалінський О.В., д-р техн. наук, доц. Барабаш О.В., д-р екон. наук, проф. Бондар Н.М., д-р техн. наук, проф. Гамеляк І.П., д-р техн. наук, доц. Губар Ю.П., канд. техн. наук, доц. Каськів В.І., д-р техн. наук, проф. Матейчик В.П., д-р техн. наук, проф. Хрутьба В.О.
Технічні редактори: канд. техн. наук, проф. Усиченко О.Ю., канд. техн. наук, доц. Харченко А.М., канд. техн. наук, доц. Чечуга О.С.

Редактори:

д-р екон. наук, проф. Базилюк А.В., канд. енон. наук, доц. Безуглий А.О., д-р біолг. наук, доц. Бєдункова О.О., д-р техн. наук, проф. Білокінь А.І., д-р геогр. наук, проф. Бондаренко Е.Л., канд. техн. наук, доц. Бондаренко Л.П., д-р техн. наук, доц. Бубела А.В., д-р техн. наук, проф. Внукова Н.В, д-р техн. наук, проф. Воркут Т.А., д-р фіз-мат. наук, проф. Гавриленко В.В., канд. техн. наук, доц. Гасенко Л.В., канд. техн. наук, доц. Гончаренко Ф.П., д-р екон. наук, проф. Гречан А.В., д-р техн. наук, проф. Гуляєв В.І., д-р техн. наук, доц. Єрмаков В.М., канд. техн. наук, доц. Дмитриченко А.М., д-р техн. наук, проф. Жданюк В.К., д-р техн. наук, проф. Золотарьов В.О., д-р екон. наук, проф. Кириленко О.М., д-р техн. наук, проф. Кириченко І.Г., д-р техн. наук, проф. Іванік О.М., д-р техн. наук, проф. Кірічек Ю.О., канд. техн. наук, доц. Кіяшко І.В., д-р техн. наук. Ковальчук В.П., канд. енон. наук, доц. Концева В.В., д-р техн. наук, проф. Кузло М.Т., д-р техн. наук, проф. Кузьминець М.П., д-р техн. наук, проф. Лантух-Лященко А.І., канд. техн. наук, доц. Литвиненко Т.П., д-р техн. наук, проф. Ловейкін В.С., д-р екон. наук, проф. Ложачевська О.М., д-р фіз-мат. наук, проф. Лоза І.А., д-р техн. наук, проф. Ломотько Д.В., канд. хім. наук, доц. Лукьянова В.В., д-р техн. наук, доц. Луньова О.В.., д-р геогр. наук, доц. Ляшенко Д.О., канд. техн. наук, доц. Маланчук М.С., д-р екон. наук, проф. Мамонов К.А., д-р техн. наук, проф. Марчук О.В., д-р техн. наук, проф. Мішутін А.В., д-р техн. наук, проф. Меленчук Т.М., д-р техн. наук, проф. Могильний С.Г., д-р техн. наук, проф. Мозговий В.В., д-р техн. наук, проф. Мусійко В.Д., канд. техн. наук, доц. Нагайчук В.М., д-р техн. наук, проф. Оксень Є.І., д-р техн. наук, проф.Павлюк Д.О., канд. техн. наук, доц. Пеньков В.О., канд. біолг. наук, доц. Петрович О.З., д-р техн. наук, доц. Петрук Р.В., д-р екон. наук, проф. Разумова К.М., д-р фіз-мат. наук, проф. Рожок Л.С., д-р техн. наук, проф. Романенко В.Д, д-р техн. наук, проф. Семко О.В., д-р техн. наук, проф. Смірнова Н.В., д-р техн. наук, проф. Снісаренко В.І, канд. енон. наук, доц. Соколова Н.М., д-р техн. наук, проф. Толмачев С.М. д-р техн. наук, проф. Угненко Є.Б., канд. техн. наук, доц. Ужвієва О.М., член-кореспондент НАН, д-р хім. наук, проф. Файнлейб О.М., канд. техн. наук, Харута В.С., д-р біолг. наук, проф. Шматков Г.Г., д-р техн. наук, проф. Яковишина Т.Ф.

Зарубіжні члени редколегії:

Riheb Hadji, Ph.D., (Algeria), Wen Mingming, Ph.D., канд. енон. наук. (China), Bozho Soldo, Ph.D., (Croatia), Ferhat Hammoum, Directeur du laboratoire Matériaux pour les Infrastructures de Transport, (France), Carlo Giavarini, Prof. (Italia), Телтаєв Багдат Бурханбайули, д-р техн. наук, проф. (Казахстан), Jūratė Sužiedelytė Visockienė, Prof. Dr. (Lithuania), Renata Kotynia, Prof. (Poland), Younes Hamed, Ph.D., (Tunisia), Lev Khazanovich, Professor, (USA)

Редакційна рада

Савенко В.Я., (голова), Славінська О.С., (заступник голови), Батракова А.Г. (заступник голови), Петрович В.В., (секретар), Бакалінський О.В., Барабаш О.В., Бондар Н.М., Гамеляк І.П., Губар Ю.П., Каськів В.І., Матейчик В.П., Усиченко О.Ю., Харченко А.М., Хрутьба В.О., Чечуга О.С.

Порядок рецензування та редакційна етика

При надходженні рукопису публікації до редакції науково-технічного збірника «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво» проводиться його рецензування щодо:

 1. наявності постановки проблеми;
 2. актуальності обраної теми;
 3. повноти виконаного аналізу останніх досліджень та публікацій;
 4. формування мети й завдання роботи;
 5. викладу основного матеріалу дослідження і отриманих результатів;
 6. обґрунтованості висновків та новизни досліджень;
 7. відповідності термінології, мови викладення матеріалу, стилю рукопису;
 8. складання висновків, де підведено підсумки роботи та перспективи подальших досліджень у визначеному напрямі;
 9. відповідності вимогам Порядку оформлення та подання статей для оприлюднення у науково-технічному збірнику «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво».
Всі рукописи публікацій підлягають обов’язковому рецензуванню.

Періодичність

Періодичність випусків збірника – двічі на рік.


Пошук