АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ І ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЗБІРНИКПро збірник

Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво» заснований у 1964 році. Зареєстрований у 2005 році (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 21.04.2005 КВ № 9784, видано Державним комітетом телебачення і радіомовлення України).

Науково-технічному збірнику “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” у 1979 р. присвоєний індекс ISSN 0365-8171 – Міжнародний стандартний номер періодичного видання. У 2019 році присвоєні індекси ISSN 2707-4080 (Online) та ISSN 2707-4099 (CD).

Друковані примірники розповсюджуються серед: державних і провідних бібліотек України, провідних навчальних, наукових, науково-дослідних та проектних закладів дорожньо-транспортного спрямування; підприємств з будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів; установ до яких обов’язково повинні надсилатися видання, в яких опубліковані основні результати дисертаційних робіт (Наказами Міністерства освіти і науки України від 30 листопада 2021 року № 1290 і від 07 квітня 2022 року № 320 збірник внесений до реєстру наукових видань України (Категорія Б).

Збірник розміщено на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України.

Мова статей Збірника – українська, англійська. З третього випуску (1967 р.) по вісімдесятий (2011 р.) збірник видавався українською мовою. До 2018 року включно в Збірнику публікувалися статті також російською мовою.

Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво» видається за рішенням Вченої ради Національного транспортного університету.

Політика

Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво» дотримується політики відкритого доступу до опублікованого матеріалу, визнаючи пріоритетними принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями задля глобального суспільного прогресу.

Науково-технічний збірник призначений для науковців, працівників науково-дослідних інститутів, проектних і будівельних організацій, а також викладачів, аспірантів, докторантів і студентів ВНЗ.

Головна мета збірника наукових праць – надання широким верствам наукової громадськості можливості обміну інформацією, висвітлення результатів наукових досліджень та науково-методичних розробок, в тому числі на міжнародному рівні, які відносяться до сфери будівельно-транспортної інфраструктури.

Завданнями Збірника є розвиток наукових досліджень, які сприяють:

 • сталому розвитку транспортної інфраструктури;
 • впровадженню новітніх дорожньо-будівельних матеріалів і технологій у практику будівництва та експлуатаційного утримання автомобільних доріг;
 • сприянню удосконалення машини для будівництва транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів і виробів;
 • розвитку транспортних та інформаційних технологій в будівельно-транспортній інфраструктурі;
 • підвищенню безпеки та надійності об’єктів транспортної інфраструктури, у тому числі об’єктів транспорту, які віднесені до критичної інфраструктури;
 • економічній ефективності процесів будівництва та експлуатаційного утримання об’єктів транспортної інфраструктури і пов’язаних із ними видів робіт;
 • захисту навколишнього середовища в межах впливу об’єктів транспортної інфраструктури;
 • підвищенню рівня менеджменту на підприємствах транспортної інфраструктури;
 • збалансованому підприємництву, торгівлі та біржовій діяльності в дорожній галузі.
Наукові тематики

Наукові тематики науково-технічного збірника «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво» окреслюють напрямами діяльності Національного транспортного університету в сфері будівельно-транспортної інфраструктури.

У науково-технічному збірнику “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” публікуються матеріали, в яких відображені у вигляді наукових розробок науково-теоретичні (аналітичні), науково-практичні (експериментально-дослідницькі) та оглядові публікації вчених і спеціалістів транспортно-будівельного комплексу, наукових установ і промисловості з вирішення сучасних задач та проблем з напрямків які відповідають спеціальностям із галузей знань, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2021 р. № 762)):

05. Соціальні та поведінкові (Спеціальність – 051 Економіка);
07. Управління та адміністрування (Спеціальності – 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність);
12. Інформаційні технології (Спеціальність – 124 Системний аналіз (в будівництві і транспортній інфраструктурі));
13. Механічна інженерія (Спеціальність – 133 Галузеве машинобудування (машини для будівництва транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів і виробів));
18. Виробництво і технології (Спеціальність – 183 Технології захисту навколишнього середовища);
19. Архітектура та будівництво (Спеціальності – 192 Будівництво та цивільна інженерія, 193 Геодезія та землеустрій, 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології).

Порядок оформлення та подання публікацій для оприлюднення

Рукопис публікації для оприлюднення подається безпосередньо до редакції науково-технічного збірника «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво» або на електронну адресу збірника: e-mail: avtodorogi-ntu@ukr.net.

При цьому матеріали та супроводжувальні документи адресується відповідальному редактору по спеціальності за якою подається стаття. Відповідальний редактор попередньо погоджує відповідність рукопису зазначеній спеціальності, та наявність наступних структурних елементів, а саме:

 • УДК;
 • інформаційні відомості про автора (авторів) - прізвище та ініціали, науковий ступінь ідентифікатор ORCID (у випадку колективної статті – автори у переліку подаються в алфавітному порядку);
 • основне місце роботи автора (авторів);
 • фото автора (авторів);
 • назва статті;
 • анотація (мовою статті) обсягом не менш як 1800 знаків;
 • ключові слова (мовою статті);
 • вступ, де окреслено постановку проблеми, актуальність обраної теми, аналіз останніх досліджень та публікацій, мету й завдання роботи;
 • виклад основного матеріалу дослідження і отриманих результатів;
 • висновки, де підведено підсумки роботи та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі;
 • список літератури;
 • назву публікації англійською мовою у випадку якщо мова публікації українська чи українською мовою у випадку якщо мова публікації англійська;
 • інформаційні відомості про автора/авторів англійською мовою у випадку якщо мова публікації українська чи українською мовою у випадку якщо мова публікації англійська – прізвище та ім’я, науковий ступінь ORCIDID;
 • анотація англійською мовою у випадку якщо мова публікації українська чи українською мовою у випадку якщо мова публікації англійська обсягом не менш як 1800 знаків;
 • ключові слова англійською мовою у випадку, якщо мова публікації українська або українською мовою у випадку якщо мова публікації англійська.

У випадку погодження відповідальний редактор направляє матеріали головному редактору науково-технічного збірника «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво» з пропозицією щодо прийняття рукопису до розгляду редакційною радою або проведення додаткового рецензування.

При безпосередній подачі рукопису публікації до редакції збірника, він надається в паперовому варіанті у двох примірниках, та в електронному вигляді надсилається на електронну адресу збірника: e-mail: avtodorogi-ntu@ukr.net. Електронний варіант статті повинен бути ідентичним з паперовим варіантом. Рукопис на кожній сторінці має бути підписаний всіма співавторами або їх відповідальним представником.

При подачі рукопису публікації на електронну адресу збірника, електронний лист надсилається з електронної пошти, яка вказана на сторінці ORCID автора публікації.

До рукопису додаються:

1) Супроводжувальний лист від автора, у випадку колективної праці - від відповідального представника, за встановленою формою. Супроводжувальний лист може надаватися як у паперовому вигляді, так і в електронному вигляді на електронну пошту збірника. У супроводжувальному листі необхідно зазначити назву спеціальності за якою подається стаття (051 «Економіка»; 073 «Менеджмент»; 075 «Маркетинг»; 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 124 «Системний аналіз»; 133 «Галузеве машинобудування»; 183 «Технології захисту навколишнього середовища»; 192 «Будівництво та цивільна інженерія»; 193 «Геодезія та землеустрій»; 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»).
2) Відомості про авторів за встановленою формою. Відомості про авторів необхідно подавати двома мовами – українською та англійською.
3) Рецензія на рукопис публікації від вченого, який має науковий ступінь і здійснює дослідження за спеціальністю, за якою подається публікація до збірника, а також має за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або має монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE). Рецензія на рукопис може надсилатися на електронну адресу збірника самим рецензентом з його електронної пошти, яка вказана на його особистій сторінці ORCID.
У випадку, якщо рукопис публікації не відповідає вимогам щодо оформлення та подання публікацій для оприлюднення у науково-технічному збірнику «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво», які зазначені у цьому Порядку, публікація до розгляду не приймається.

Редакційна колегія

Головний редактор: Савенко В.Я., д.т.н., професор, (головний редактор), НТУ (Київ).
Заступники головного редактора: Славінська О.С., д.т.н., професор, (заступник головного редактора), НТУ (Київ); Батракова А.Г., д.т.н., професор, (заступник головного редактора), ХНАДУ (Харків).
Відповідальний секретар: Петрович В.В., к.т.н., професор, старший науковий співробітник, (відповідальний секретар), НТУ (Київ).
Відповідальні редактори: Бакалінський О.В., д.е.н., професор, (відповідальний редактор) НТУ (Київ); Барабаш О.В., д.т.н., доцент, (відповідальний редактор), НТУ (Київ); Бондар Н.М. д.е.н., професор, (відповідальний редактор), НТУ (Київ); Волк П.П., д.т.н., доцент, (відповідальний редактор), НУВГП (Рівне); Гамеляк І.П., д.т.н., професор, (відповідальний редактор), НТУ (Київ); Губар Ю.П., д.т.н., доцент, Національний університет «Львівська політехніка», ННІ «Інститут геодезії», (відповідальний редактор), (Львів); Іванченко В.О., д.е.н., доцент, (відповідальний редактор), ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгiна (Київ); Каськів В.І., к.т.н., доцент, (відповідальний редактор), ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгiна (Київ); Ложачевська О.М., д.е.н., професор, (відповідальний редактор), НТУ (Київ); Матейчик В.П., д.т.н., професор, (відповідальний редактор), НТУ (Київ); Хрутьба В.О., д.т.н., професор, (відповідальний редактор), НТУ (Київ).
Технічні редактори: Усиченко О.Ю., к.т.н., професор (технічний редактор); Харченко А.М., д.т.н., доцент (технічний редактор); Чечуга О.С., к.т.н., доцент, (технічний редактор).

Редактори:

Базилюк А.В., д.е.н., професор, НТУ (Київ); Безуглий А.О., к.е.н., доцент, ДП “ДерждорНДІ” (Київ); Белінська Я.В., д.е.н., професор, ДПУ, (Київська обл., м.Ірпінь); Бєдункова О.О., д.б.н., професор, НУВГП (Рівне); ондаренко Е.Л.,Б д.геогр.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ); Бондаренко Л.П., к.т.н., доцент, НТУ (Київ); Бубела А.В., д.т.н., професор, НТУ (Київ); Будник В.А., к.е.н., професор.ДУІТ (Київ); Внукова Н.В, д.т.н., професор, ХНАДУ (Харків); Волк Л.Р., к.т.н., доцент, НУВГП (Рівне); Воркут Т.А., д.т.н., професор, НТУ (Київ); Гавриленко В.В., д.ф-м.н., професор, НТУ (Київ); Гасенко Л.В., к.т.н., доцент, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», (Полтава); Гончаренко Ф.П., к.т.н., доцент, ДП "Український державний інститут з проектування об'єктів дорожнього господарсьва”(Київ); Гречан А.В., д.е.н., професор, НТУ (Київ); Гуляєв В.І., д.т.н., професор, НТУ (Київ); Гуржій Н.М., д.е.н., професор, ЗНУ, (Запоріжжя); Дмитриченко А.М., к.т.н., доцент, НТУ (Київ); Дмитрієва О.І., д.т.н., професор, ХНАДУ (Харків); Єрмаков В.М., д.т.н., доцент, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, (Київ); Жданюк В.К., д.т.н., професор, ХНАДУ (Харків); Золотарьов В.О., д.т.н., професор, ХНАДУ (Харків); Іванік О.М., д.геол.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ); Ільченко В.Ю., к.е.н., доцент, НТУ (Київ); Кирель Н.В., д.т.н., професор, ХНАДУ (Харків); Кириленко О.М., д.е.н., професор.НАУ (Київ); Кириченко І.Г., д.т.н., професор, ХНАДУ (Харків); Кірічек Ю.О., д.т.н., професор, ПДАБА (Дніпро); Кіяшко І.В., к.т.н., професор, ХНАДУ (Харків); Ковальчук В.П., д.т.н., головний науковий співробітник, Інститут водних проблем і меліорації Національної академія аграрних наук України,(Київ); Кравчук А.М., д.т.н., професор, КНУБА (Київ); Кузло М.Т., д.т.н., професор, НУВГП (Рівне); Кузьминець М.П., д.т.н., професор, НТУ (Київ); Лантух-Лященко А.І., д.т.н., професор, НТУ (Київ); Литвиненко Т.П., к.т.н., доцент, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», (Полтава); Ловейкін В.С., д.т.н., професор, НУБП (Київ); Лоза І.А., д.ф-м.н., професор, НТУ (Київ); Ломотько Д.В., д.т.н., професор, УДУЗТ (Харків); Лукьянова В.В., к.хім.н., доцент, НТУ (Київ); Луньова О.В.., д.т.н., доцент, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, (Київ); Ляшенко Д.О., д.геогр.н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ); Маланчук М.С., к.т.н., доцент, НУ “Львівська політехніка” ННІ «Інститут геодезії», (Львів); Мамонов К.А., д.е.н., професор, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (Харків); Мамчур В.А., д.е.н., Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», (Київська область, смт. Чабани); Марчук О.В., д.т.н., професор, НТУ (Київ); Меленчук Т.М., д.т.н., професор, Одеська державна академія технічного регулювання та якості (Одеса); Мельник Т.С., д.е.н., АТ «Українська залізниця», Департамент закупівель, головний фахівець сектору категорійних стратегій управління категорійного менеджменту (Київ); Мішутін А.В., д.т.н., професор, ОДАБА (Одеса); Могильний С.Г., д.т.н., професор, ПДАБА (Дніпро); Мозговий В.В., д.т.н., професор, НТУ (Київ); Мусійко В.Д., д.т.н., професор, НТУ (Київ); Нагайчук В.М., к.т.н., доцент, ДП “ДерждорНДІ” (Київ); Оксень Є.І., д.т.н., професор, Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (Київ); Павлюк Д.О., д.т.н., професор, НТУ (Київ); Пеньков В.О., к.т.н., доцент, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (Харків); Петрович О.З., к.б.н., доцент, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, (Київ); Петрук Р.В., д.т.н., професор, ВНТУ (Вінниця); Приймак Н.С., д.е.н., доцент, ДНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського (Кривий Ріг); Разумова К.М., д.е.н., професор.НАУ (Київ); Рожок Л.С., д.ф-м.н., доцент, НТУ (Київ); Романенко В.Д, д.т.н., професор, Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського; Семенчук Т.Б., к.е.н., доцент, ДУІТ, (Київ); Семко О.В., д.т.н., професор, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», (Полтава); Снісаренко В.І, д.т.н., професор, НДІ «Підземспецбуд» (Київ); Соколова Н.М., к.е.н., доцент, НТУ (Київ); Толмачев С.М. д.т.н., професор, ХНАДУ (Харків); Угненко Є.Б., д.т.н., професор, УДУЗТ (Харків); Ужвієва О.М., к.т.н., доцент, УДУЗТ (Харків); Файнлейб О.М., член-кореспондент НАН, д.хім.н, професор, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України (Київ); Харута В.С., к.т.н., доцент, НТУ (Київ); Цимбалюк С.О., д.е.н., професор, КНЕУ імені Вадима Гетьмана (Київ); Шматков Г.Г., д.б.н., професор, ПДАБА (Дніпро); Яковишина Т.Ф. д.т.н., професор, ПДАБА (Дніпро)

Зарубіжні редактори:

Барвінська-Мавайович Анна, професор надзвичайний, доктор хабілітований у галузі економічних наук, завідувач кафедри економіки та міжнародних відносин Інституту економіки та фінансів Жешувського університету, м. Жешув, (Польща); Ванюшин В.О., кандидат ділового адміністрування, доцент, Університет Умео, Школа бізнесу, економіки та статистики, Умео, (Швеція); Джаваріні Карло, професор, професор кафедри промислової та технологічної хімії Університету “La Sapienza”, (Італія); Котиня Рената, д.т.н., професор, заступник декана факультету будівництва, архітектури та екології; завідувач кафедри бетонного будівництва Лодзинський технологічний університет, (Польща); Мінмін Вень, доктор філософії, декан відділу управління персоналом (Китай); Солдо Божо, д.т.н., завідувач кафедри цивільного будівництва, Університет північний, м. Копрівниця (Хорватія); Сужєделите Вісоцкене Юрате, д.т.н., професор, Вільнюський технічний університет Гедимінаса, факультет екологічної інженерії Начальник кафедри геодезії та кадастру Департамент геодезії та кадастру Вільнюс (Литва); Телтаєв Багдат Бурханбайули, д.т.н., професор, президент КаздорНДІ, професор Казахської автомобільно-дорожньої академії ім. Л.Б.Гончарова, (Казахстан); Хаджі Ріхеб, доктор філософії, кафедра наук про Землю, Університет Ферхата Аббаса Сетіфа, 19000 Сетіф, (Алжир); Хазанович Лев, професор Піттсбурзького університету, факультет цивільної та екологічної інженерії, (США); Хамед Юнес, д.т.н., доцент факультету наук Гафса FSGF Департамент наук про Землю, (Туніс); Хаммум Ферхат, директор лабораторії матеріалів для транспортної інфраструктури (Франція).

Редакційна рада

Головний редактор: Савенко В.Я., д.т.н., професор, (голова).
Заступники головного редактора: лавінська О.С.,С д.т.н., професор, (заступник голови); Батракова А.Г., д.т.н., професор, (заступник голови).
Відповідальний секретар: Петрович В.В., к.т.н., професор, старший науковий співробітник, (секретар).
Відповідальні редактори: Бакалінський О.В., д.е.н., професор; Барабаш О.В., д.т.н., доцент; Бондар Н.М. д.е.н., професор; Волк П.П., д.т.н., доцент; Гамеляк І.П., д.т.н., професор; Губар Ю.П., д.т.н., доцент; Іванченко В.О., д.е.н., доцент; Каськів В.І., к.т.н., доцент; Ложачевська О.М., д.е.н., професор; Матейчик В.П., д.т.н., професор; Хрутьба В.О., д.т.н., професор.
Технічні редактори: Усиченко О.Ю., к.т.н., професор; Харченко А.М., д.т.н., доцент; Чечуга О.С., д.т.н., доцент.

Порядок рецензування та редакційна етика

При надходженні рукопису публікації до редакції науково-технічного збірника «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво» проводиться його рецензування щодо:

 1. наявності постановки проблеми;
 2. актуальності обраної теми;
 3. повноти виконаного аналізу останніх досліджень та публікацій;
 4. формування мети й завдання роботи;
 5. викладу основного матеріалу дослідження і отриманих результатів;
 6. обґрунтованості висновків та новизни досліджень;
 7. відповідності термінології, мови викладення матеріалу, стилю рукопису;
 8. складання висновків, де підведено підсумки роботи та перспективи подальших досліджень у визначеному напрямі;
 9. відповідності вимогам Порядку оформлення та подання статей для оприлюднення у науково-технічному збірнику «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво».
Всі рукописи публікацій підлягають обов’язковому рецензуванню.

Періодичність

Періодичність випусків збірника – двічі на рік.


Пошук